ကုမ္ပဏီခွဲများ

// ]]>
Carigali - PTTEPI Operating Company Sendirian Berhad (CPOC) close | open
Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd. (Mungalalu) close | open
Natuna 2 B.V. (Natuna) close | open
PTTEP MENA Limited close | open
Troughton Island Pty Ltd (Troughton) close | open