ပီတီတီအီးပီရုံးချုပ်

PTT Exploration and Production Public Company Limited

555/1 Energy Complex Building A, Floor 6th, 19th – 36th floor,
Vibhavadi-Rangsit Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

Phone: 66 (0) 2537-4000
Fax: 66 (0) 2537-4444
Web site: www.pttep.com

Type of Business :
Petroleum Exploration and Production, and investment in related business

Register Number :
0107535000206 (Previously was Bor Mor Jor. 53)


စာရင္းရိွၿမိဳ႕ :
3,969,985,400ရွယ္ယာမ်ား၊ 1 ရွယ္ယာတစ္ေစာင္လွ်င္ က်သင့္မည့္ ေငြ

စာရင္းသြင္းထားသည့္ ေငြပင္ေငြရင္း :
3,969,985,400 ဘတ္, 3,969,985,400 ၁ခါ မွ်ေဝလွ်င္ ရမည့္ ဘတ္ေငြ ႏွင့္ မွ်ေဝမႈမ်ားကို စားရန္

ေပးသြင္းထားၿပီး ျဖစ္ေသာ ေငြပင္ေငြရင္း :
3,969,985,400 ဘတ္ေငြ