တွဲဖက်ကုမ္ပဏီများ

Erawan 2 FSO Bahamas Ltd. (Erawan 2 FSO Bahamas) close | open
တည္ေနရာ : Bahamas
ေပးပို႔ရမည့္ လိပ္စာ : Head Office : Ocean Centre, Montagu Foreshore, East Bay Street, Nassau, New Providence, Bahamas P.O. Box : SS-19084, Nassau, New Providence, Bahamas.
ထုတ္ေဝထားၿပီးေသာရွယ္ယာမ်ား၏ အေရအတြက္ : หุ้นสามัญ 100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
Groupement Bir Seba (GBRS) close | open
တည္ေနရာ : Algeria
ေပးပို႔ရမည့္ လိပ္စာ : Lot No.1, Lotissement Belle Vue Hydra, Algiers, Algeria Phone: (213) 2194-5325 / 26 / 27 Fax: (213) 2194-5320 / 22
Hoang Long Joint Operating Company (HL JOC) close | open
တည္ေနရာ : Vietnam
ေပးပို႔ရမည့္ လိပ္စာ : Suite 2001, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke Street, District 1, Ho Chi Mihn City, S.R. Vietnam โทรศัพท์: (848) 3829-9359 โทรสาร: (848)-3822-6106
Hoan-Vu Joint Operating Company (HV JOC) close | open
တည္ေနရာ : Vietnam
ေပးပို႔ရမည့္ လိပ္စာ : Suite 2006, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke Street, District 1, Ho Chi Mihn City, S.R. Vietnam โทรศัพท์: (848) 3829-9525 โทรสาร: (848)-3823-9526
Leismer Aerodrome Limited (LAL) close | open
တည္ေနရာ : Canada
ေပးပို႔ရမည့္ လိပ္စာ : Suite 3600, 308 – 4th Ave S.W., Calgary, Alberta T2P 0H7, Canada โทรศัพท์: (403) 234-0123 โทรสาร: (403) 234-0103
ထုတ္ေဝထားၿပီးေသာရွယ္ယာမ်ား၏ အေရအတြက္ : 200 หุ้น